ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MASSAGE HOMMINGA
Definities
Artikel 1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
. de praktijk:
Ruben Homminga, handelend onder de naam: “Massage Homminga”,
gevestigd en kantoorhoudende Dokter Stolteweg 62, 8025 AZ Zwolle,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 67584233,
. cliënt: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de
uitoefening van een bedrijf of beroep.
Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Artikel 2

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst
  tussen de praktijk en een cliënt waarop de praktijk deze voorwaarden van
  toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door
  partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
  overeenkomsten met de praktijk, voor de uitvoering waarvan derden dienen te
  worden betrokken of worden ingeschakeld, zoals onder andere doch niet
  uitsluitend werknemers van de praktijk.
  Offertes
  Artikel 3
 3. Alle offertes van de praktijk zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn
  voor aanvaarding is genoemd. Bevat de offerte een termijn, dan doet het
  verstrijken van de termijn de offerte vervallen. Indien een dergelijke vervallen
  offerte door de cliënt alsnog wordt aanvaard, geldt dit als een aanbod van de
  cliënt aan de praktijk.
 4. Indien de cliënt een vrijblijvend gedaan aanbod aanvaardt, leidt dit pas tot
  een overeenkomst tussen partijen indien de praktijk dit aanbod niet alsnog
  binnen drie werkdagen na kennisgeving van de aanvaarding van het aanbod,
  heeft herroepen.
 5. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk
  anders vermeld.
 6. De praktijk kan niet aan diens offerte worden gehouden indien de cliënt had
  behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een
  kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  Uitvoering van de overeenkomst
  Artikel 4
 7. De praktijk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
  overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van
  de op dat moment bekende stand der wetenschap. De praktijk is niet
  aansprakelijk voor het niet bereiken van het met de behandeling beoogde
  resultaat.
 8. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist,
  heeft de praktijk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
  derden.
 9. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de praktijk
  aangeeft, bijvoorbeeld door middel van een intakegesprek en/of
  2
  Versie 14.08.2020
  intakeformulier dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs
  behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
  overeenkomst, tijdig aan de praktijk worden verstrekt. Indien de voor de
  uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de praktijk zijn
  verstrekt, heeft de praktijk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
  schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
  gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.
 10. De cliënt is verplicht wijzigingen met betrekking tot bij de intake verstrekte gegevens
  direct aan de praktijk te melden.
 11. De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de praktijk
  is uit gegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of van
  door de cliënt niet gemelde gewijzigde gegevens, tenzij deze onjuistheid of
  onvolledigheid voor de praktijk kenbaar behoorde te zijn.
 12. De praktijk is te allen tijde gerechtigd de (uitvoering van de) overeenkomst te
  weigeren, op te schorten of te staken op basis van de verstrekte gegevens of
  wanneer naar oordeel van de praktijk de hygiëne, de gezondheid van de cliënte of de
  praktijkbehandelaar of de algemene gezondheid in het geding komt. Het
  vorenstaande geldt ook indien naar oordeel van de praktijk door cliënt handelingen
  van erotische en/of seksuele aard worden verlangd alsook indien naar oordeel van de
  praktijk de cliënt bij of tijdens de uitvoering van de overeenkomst grensoverschrijdend
  gedrag vertoont.
 13. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan
  de praktijk de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
  opschorten tot dat de cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
  schriftelijk heeft goedgekeurd.
  Behandelduur; betalingsverplichting
  Artikel 5
 14. Behandelingen vinden plaats op afspraak.
 15. Afspraken voor behandelingen worden gemaakt door middel van het daarvoor door
  de praktijk via de elektronische weg ter beschikking gestelde reserveringsysteem.
  De duur van elke behandeling en het daarvoor verschuldigde honorarium staan
  vermeld in het reserveringssysteem. Door afspraken te maken via het
  reserveringssysteem, gaat cliënt akkoord met het voor de gemaakte afspraak
  verschuldigde honorarium als ook gaat cliënt daardoor akkoord met deze algemene
  voorwaarden.
 16. Indien partijen een reeks van behandelingen overeenkomen, is cliënt alle betalingen
  hiervoor verschuldigd, ook indien op initiatief van cliënt of vanwege aan cliënt toe te
  rekenen omstandigheden niet alle behandelingen worden uitgevoerd.
 17. Behandelingsafspraken kunnen door de cliënt tot uiterlijk 24 uur voor de behandeling
  kosteloos worden gewijzigd / afgezegd. Niet tijdig gewijzigde / afgezegde
  behandelingsafspraken worden volledig in rekening gebracht.
 18. De praktijk is gerechtigd om behandelafspraken af te zeggen of te beperken indien
  zulks naar oordeel van de praktijk wenselijk is met het oog op het met de behandeling
  beoogde doel.
 19. De praktijk heeft geen overeenkomsten met zorgverzekeraars afgesloten. De cliënt is
  geheel zelf verantwoordelijk voor betaling van het verschuldigde honorarium.
  Wijziging van de overeenkomst, meer- en minderwerk
  Artikel 6
 20. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke
  uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan
  te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
  dienovereenkomstig aanpassen.
  3
  Versie 14.08.2020
 21. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,
  kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De
  praktijk zal de cliënt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 22. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
  consequenties hebben, zal de praktijk de cliënt hierover tevoren inlichten.
 23. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de praktijk daarbij aangeven in
  hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit
  honorarium tot gevolg heeft.
 24. De praktijk zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of
  aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de praktijk kunnen worden
  toegerekend.
  Geheimhouding
  Artikel 7
  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
  kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
  geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de
  aard van de informatie.
  Intellectuele eigendom
  Artikel 8
 25. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt de praktijk
  zich de rechten en bevoegdheden voor die de praktijk toekomen op grond van de
  Auteurswet, dan wel anderszins intellectuele eigendom zijn van de praktijk .
 26. Alle door de praktijk verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen,
  schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt
  door de cliënt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de
  praktijk worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden
  gebracht.
 27. De praktijk behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de
  werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken,
  voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt
  gebracht.
  Klachten
  Artikel 9
 28. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt binnen
  8 dagen na ontdekking en in geval van werkzaamheden op factuurbasis
  uiterlijk binnen 14 dagen nadat een de factuur ter zake van de verrichte
  werkzaamheden aan cliënt is gezonden, te worden gemeld aan de
  klachtenfunctionaris van de praktijk, bij gebreke waarvan de werkzaamheden `
  geacht worden door de praktijk juist te zijn verricht en in rekening te zijn
  gebracht.
 29. Indien een klacht gegrond is, zal de praktijk de werkzaamheden alsnog
  verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt
  aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de cliënt uitdrukkelijk
  aan de klachtenfunctionaris kenbaar te worden gemaakt.
 30. Door de klachtenfunctionaris gegrond gebleken klachten vanwege ten
  onrechte of onjuist gefactureerde werkzaamheden, zullen door de praktijk
  worden gecorrigeerd en eventuele als gevolg hiervan door de cliënt ten
  onrechte gedane betalingen zullen worden gerestitueerd.
 31. Als klachtenfunctionaris van de praktijk treedt op: Het Klachtenloket Zorg.
  Het Klachtenloket Zorg is te bereiken via www.klachtenloket-zorg.nl.
  Behandeling van klachten door Het Klachtenloket Zorg is voor de cliënt gratis.
 32. De verjarings- en of vervaltermijn van alle vorderingen van de cliënt tegen
  4
  Versie 14.08.2020
  de praktijk dan wel van verweren van de cliënt tegen vorderingen van de
  praktijk bedraagt twaalf maanden.
  Honorarium
  Artikel 10
 33. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt
  aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel.
  Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van
  dit artikel.
 34. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast
  honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is inclusief BTW, tenzij
  uitdrukkelijk anders vermeld.
 35. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden
  vastgesteld op grond van werkelijk bestede tijdseenheden van 30 minuten. Het
  honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de praktijk,
  geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een
  daarvan afwijkend tarief is overeengekomen. Het tarief luidt inclusief BTW, tenzij
  uitdrukkelijk anders vermeld.
 36. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 37. Indien de praktijk met de cliënt een vast honorarium of tarief overeenkomt, is de
  praktijk niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. De praktijk
  mag prijsstijgingen doorberekenen, indien de praktijk kan aantonen dat zich
  tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen
  hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.
 38. Onkosten zijn niet in het honorarium in begrepen en zullen door de praktijk
  afzonderlijk aan de cliënt in rekening worden gebracht.

Betaling
Artikel 11

 1. Betaling dient te geschieden direct na afloop van iedere behandelingssessie, tenzij
  is overeengekomen dat betaling geschiedt op basis van facturering. In dat geval dient
  betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de praktijk aan
  te geven wijze in de valuta waarin het honorarium is overeengekomen.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de cliënt in verzuim; de cliënt
  is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente
  verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval
  de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of toepassing van de
  wettelijke schuldsaneringsregeling met betrekking tot de cliënt, zijn de vorderingen
  van de praktijk en de verplichtingen van de cliënt jegens de praktijk onmiddellijk
  opeisbaar.
 4. Door de cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste
  plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare
  facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de cliënt dat de voldoening
  betrekking heeft op een latere factuur.
  Incassokosten
  Artikel 12
 5. Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
  verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
  rechte voor rekening van de cliënt .
  Indien de cliënt na daartoe te zijn aangemaand een opeisbare geldvordering niet
  binnen 14 dagen na aanmaning heeft voldaan, is de cliënt incassokosten
  verschuldigd ten bedrage van:
  5
  Versie 14.08.2020
 • over de eerste € 2.500 15% (met een minimum van € 40)
 • over het meerdere tot € 5.000 10%
 • over het meerdere tot € 10.000 5%
 • over het meerdere tot € 200.000 1%
 • over het meerdere vanaf € 200.000 0,5% (met een maximum van € 6.775)
 1. De incassokostenvergoeding wordt verhoogd met een percentage dat overeenkomt
  met het percentage, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting
  1968, indien de praktijk voor de verkrijging van voldoening buiten rechte gebruik
  maakt van een dienst als bedoeld in de Wet op de omzetbelasting 1968 ter zake
  waarvan op grond van die wet omzetbelasting is verschuldigd en de praktijk de
  hem in rekening gebrachte omzetbelasting niet op grond van genoemde wet kan
  verrekenen en zulks nadrukkelijk verklaart en verklaart dat de kosten in verband
  daarmee zijn verhoogd.
  Aansprakelijkheid
  Artikel 13
 2. De aansprakelijkheid van de praktijk, voor zover deze door haar
  aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door
  de verzekeraar gedane uitkering.
 3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door
  de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de praktijk beperkt tot
  tweemaal de voor de behandeling in rekening gebrachte honorarium, althans het
  honorarium van dat gedeelte van de behandeling waarop de aansprakelijkheid
  betrekking heeft.
 4. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij
  een behandelingsreeks met een langere looptijd dan één maand, de
  aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste maand.
  verschuldigde honorariumgedeelte.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
  gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de
  praktijk of haar ondergeschikten.
 6. De praktijk is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 7. De praktijk is nimmer aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van zaken van de
  cliënt.
  Overmacht
  Artikel 14
 8. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast
  hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
  buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de praktijk geen
  invloed kan uitoefenen, doch waardoor de praktijk niet in staat is haar
  verplichtingen zoals overeengekomen na te komen, zoals bijvoorbeeld
  overheidsvoorschriften, – geboden of -verboden. Werkstakingen in het bedrijf
  van de praktijk worden daaronder begrepen.
 9. De praktijk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
  omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de praktijk
  diens verbintenis had moeten nakomen.
 10. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de praktijk opgeschort.
  Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen
  door de praktijk niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide
  partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een
  verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 11. Indien de praktijk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan diens
  verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan
  6
  Versie 14.08.2020
  voldoen is, de praktijk gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel
  afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof
  het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde
  c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
  Geschillenbeslechting
  Artikel 15
 12. In geval klachten niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kan de cliënt
  zich ter beslechting van het geschil met betrekking tot de klacht schriftelijk richten tot:
  De Geschillencommissie Zorg Algemeen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP
  Den Haag.
 13. Onverminderd het recht van de cliënt geschillen voor te leggen aan de in lid 1
  genoemde geschillencommissie, is voorts de rechtbank Overijssel, locatie
  Zwolle, bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien de praktijk zich op dit
  beding beroept, heeft de cliënt een maand de tijd om voor de beslechting van het
  geschil de krachtens de wet bevoegde rechter te kiezen.
 14. De praktijk heeft altijd het recht de cliënt te dagvaarden voor de volgens de wet
  bevoegde rechter.
  Toepasselijk recht
  Artikel 16
  Op elke overeenkomst tussen de praktijk en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.